BELGIË

PRIVACYVERKLARING

Hieronder willen wij u wijzen op de door Emmi Benelux BV uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens. Lees onze privacyverklaring zorgvuldig door. Indien u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring hebt, kunt u deze te allen tijde aan onze functionaris voor de gegevensbescherming aan het in punt 1 vermelde e-mailadres richten.

1.Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en van de bedrijfsfunctionaris voor de gegevensbescherming

Deze privacyverklaring geldt voor de verwerking van persoonsgegevens door:

Verantwoordelijke: Emmi Benelux BV (hierna te noemen Emmi Benelux)
Emmi Benelux BV
Zuiderhavenweg 4
NL-4004 JJ Tiel

E-mail: info.nl@emmi.com
Telefoon: +32 264 30 17 4

De functionaris voor de gegevensbescherming van Emmi Benelux is op het bovengenoemde adres, t.a.v. afdeling Gegevensbescherming, of op dataprotection@emmi.com bereikbaar.

2.Verzameling en opslag van persoonsgegevens, evenals aard en doel van het gebruik ervan

a) Bij het bezoek aan de website

Wanneer onze website www.emmi-caffelatte.com wordt opgeroepen, wordt door de op uw eindapparaat gebruikte browser automatisch informatie naar de server van onze website verzonden. Deze informatie wordt tijdelijk in een zgn. logbestand opgeslagen. De volgende informatie wordt hierbij zonder uw tussenkomst door ons geregistreerd en na 3 maanden gewist:

 • IP-adres van het aanvragende eindapparaat;
 • datum en tijd van de toegang;
 • naam en URL van het opgeroepen bestand;
 • website van waaruit toegang wordt verkregen (zogenoemde referrer-URL);
 • apparaattype en besturingssysteem van uw eindapparaat;
 • naam van uw toegangsprovider;
 • gebruikt browsertype en -versie, evenals verdere door de browser overgedragen informatie (zoals de geografische locatie, taalinstelling, gebruikte add-ons, schermresolutie etc.).

De bovengenoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • het garanderen van een soepele totstandbrenging van een verbinding met de website;
 • het garanderen van het optimale gebruik van onze website;
 • analyse van de systeemveiligheid en -stabiliteit;
 • verdere administratieve doeleinden.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG). Ons gerechtvaardigde belang vloeit voort uit bovenvermelde doeleinden voor gegevensverzameling. In geen geval gebruiken wij de op die manier verzamelde gegevens met het doel conclusies over uw persoon te trekken.

Daarnaast maken wij bij het bezoek aan onze website gebruik van cookies en analysediensten. Nadere uitleg hierover krijgt u onder punt 4, 6 en 7 van deze privacyverklaring.

b) Bij aanmelding voor onze newsletter

Voor zover u volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG uitdrukkelijk toestemming hiervoor hebt gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig de gewenste newsletters toe te sturen resp. te laten toesturen. Voor de ontvangst van newsletters is het opgeven van een e-mailadres voldoende.

Afmelding is te allen tijde mogelijk, bijv. via een link aan het einde van iedere newsletter. In plaats daarvan kunt u uw wens om u af te melden ook te allen tijde naar het e-mailadres dataprotection@emmi.com sturen.

c) Bij gebruik van ons contactformulier

Bij alle soorten vragen bieden wij u de mogelijkheid om via een op de website aangeboden formulier contact met ons op te nemen. Hierbij is het noodzakelijk om een geldig e-mailadres, voor- en achternaam, postcode en telefoonnummer op te geven, zodat wij weten van wie de aanvraag afkomstig is en de aanvraag kunnen beantwoorden. Verdere gegevens kunnen vrijwillig worden verstrekt.

De verwerking van gegevens ten behoeve van contactopname met ons vindt op basis van uw vrijwillig verleende toestemming volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG plaats.

De voor het gebruik van het contactformulier door ons verzamelde persoonsgegevens worden na afhandeling, uiterlijk 3 manden na de door u geplaatste aanvraag, gewist.

d) Bij gebruik van onze chatfunctie

Met onze live-chat bieden wij u de mogelijkheid om rechtstreeks met ons van gedachten te wisselen. Hiervoor moet u uw e-mailadres opgeven, zodat wij vervolgens contact met u kunnen opnemen.

De duur en het tijdstip van het gesprek worden voor statistische doeleinden opgeslagen. Het chatverloop wordt ten behoeve van kwaliteitscontrole geanonimiseerd opgeslagen. De gegevensverwerking bij gebruik van de chatfunctie vindt op basis van uw vrijwillig verleende toestemming volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG plaats.

e) Prijzenspellen

Van tijd tot tijd kunnen wij prijzenspellen of soortgelijke acties laten uitvoeren. Voor de uitvoering van prijzenspellen of acties gebruiken wij de volgende informatie:

 • aanhef, naam, voornaam;
 • adres;
 • geboortedatum.

Deze informatie wordt na uitvoering van het prijzenspel, resp. de actie gewist. Iets anders geldt wanneer u volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG uitdrukkelijk en apart voor het gebruik van voornoemde en eventueel andere persoonsgegevens ten behoeve van marketingdoeleinden (e-mails, newsletter, etc.) of andere doeleinden toestemming hebt gegeven. In het kader van het prijzenspel resp. de actie zullen wij uw persoonsgegevens alleen aan derden voor hun eigen doeleinden doorgeven als u volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG uitdrukkelijk hiervoor toestemming hebt gegeven, of als dat voor de uitvoering van het prijzenspel volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG noodzakelijk is.

f) Andere doeleinden

Wij behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken. Hierover informeren wij u echter passend en vragen wij indien nodig om uw toestemming.

3. Doorgifte van gegevens

a) SAP Hybris

Wij maken op onze site gebruik van de cloudgebaseerde, gelicentieerde software Hybris Marketing van SAP America Inc. (3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073 USA). Het SAP Hybris Marketing-cloudsysteem bevindt zich in St. Leon-Rot in Duitsland.

Met Hybris Marketing worden de conform deze privacyverklaring door u opgegeven en door ons verzamelde persoonsgegevens naar een centrale server van SAP America Inc. in Duitsland overgedragen en in een samenhangend consumentprofiel samengebracht. Dit heeft de uitvoering van contextgebonden marketingactiviteiten tot doel. Daardoor zijn wij in staat om individuele consumenten en anonieme bezoekers van de website een consistente digitale gebruikerservaring met relevante inhoud in real time te bieden. Met betrekking tot Hybris Marketing willen wij garanderen dat u alleen op uw werkelijke of vermeende interesses afgestemde producten en reclame op uw eindapparaten worden getoond.

Het SAP Hybris Marketing-cloudsysteem wordt op basis van art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG voor bovengenoemde doeleinden gebruikt. Deze belangen dienen als gerechtvaardigd zoals bedoeld in voornoemde bepaling te worden beschouwd.

b) Met betrekking tot andere doeleinden

Daarnaast geven wij uw persoonlijke gegevens alleen binnen de Emmi-groep en/of aan derden door, als:

 • u hiervoor volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG uitdrukkelijk toestemming hebt verleend;
 • dat volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG wettelijk toegestaan en voor de afhandeling van overeenkomsten met u noodzakelijk is;
 • voor de doorgifte volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt c AVG een wettelijke verplichting bestaat;
 • de doorgifte volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen noodzakelijk is en er geen reden bestaat om aan te nemen dat u een zwaarder wegend, tot bescherming van persoonsgegevens nopend belang hebt bij het niet doorgeven van uw gegevens.

4. Cookies

Wij maken op onze site gebruik van cookies. Het gaat hierbij om kleine bestanden die uw browser automatisch creëert en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone e.d.) worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt.

In het cookie wordt informatie opgeslagen die telkens in verband met het specifiek gebruikte eindapparaat ontstaat. Dit betekent echter niet dat wij hierdoor onmiddellijk inzicht in uw identiteit krijgen.

Het gebruik van cookies dient enerzijds ertoe het gebruik van ons aanbod aangenamer voor u vorm te geven. Zo maken wij gebruik van zogenoemde sessiecookies om te herkennen of u al afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht. Deze worden na het verlaten van onze site automatisch gewist.

Daarnaast maken wij eveneens voor het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde vastgelegde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om een beroep op onze diensten te doen, wordt automatisch herkend of u al bij ons bent geweest en welke gegevens en instellingen u hebt ingevoerd, zodat u deze niet nog een keer hoeft in te voeren.

Anderzijds maken wij gebruik van cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en ten behoeve van het optimaliseren van ons aanbod voor u te analyseren (zie punt 6) en om u aanbiedingen te doen die aan uw persoonlijke belangen tegemoetkomen (zie punt 7).

Voor zover het bij de genoemde cookies om persoonsgegevens gaat, vindt het gebruik plaats op basis van gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. Ons belang bij de genoemde doeleinden, in het bijzonder het optimaliseren van onze website, dient daarbij als gerechtvaardigd als bedoeld in voornoemde bepaling te worden beschouwd.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zodanig configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of er altijd een bericht verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt aangemaakt. De volledige uitschakeling van cookies kan echter ertoe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

5. Monitoring tools

a) Brandwatch

Wij maken gebruik van de diensten van Brandwatch GmbH (Gutenbergstr. 77A, 70197 Stuttgart, Duitsland). Het gaat hierbij om een social media-opvolgingstool met behulp waarvan wij content op sites van derden (bijv. posts, tweets, blogs, nieuws, bijdragen op forums en socialmediaplatformen) kunnen herkennen en observeren. Zo krijgen wij een gedetailleerd inzicht in meningen van klanten en allerlei onderwerpen op het internet waarbij onze bedrijfsnaam/bedrijfsnamen wordt/worden genoemd of over merk(en) van ons wordt gesproken. Daarbij doorzoeken zogenoemde 'crawlers' online beschikbare bronnen om de relevante resultaten uit te filteren. Brandwatch doorzoekt zowel openbaar beschikbare gegevens vanuit het internet als gegevens vanuit gesloten netwerken van externe aanbieders waarmee rechtstreeks overeenkomsten inzake de toegang tot hun gegevens worden gesloten.

De gegevens die Brandwatch hierbij registreert, variëren afhankelijk van de bron van de gegevens. Hierbij kunnen ook de volgende persoonsgegevens worden geregistreerd:

 • uw naam, gebruikersnaam, bijnaam of een andere identifier;
 • de content die u via deze naam, gebruikersnaam, bijnaam of een andere identifier openbaar hebt gemaakt, inclusief commentaren, uitdrukkingen, meningen, posts etc.;
 • uw profielfoto;
 • uw beroepstitel of branche;
 • uw interesses;
 • uw locatie;
 • uw geslacht;
 • alle andere gegevens die u op een internetsite of een platform van een derde die Brandwatch van gegevens voorziet, openbaar maakt.

Het gebruik van de diensten van Brandwatch is bedoeld voor markt- en opinieonderzoek en dient daarnaast marketing- en PR-doeleinden. De gegevensverwerking vindt buiten en los van onze bedrijfswebsite en socialmediasite plaats, zodat wij geen uitspraak kunnen doen over de rechtmatigheid van de verwerking door Brandwatch.

Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens door Brandwatch, inzage in de opgeslagen gegevens verlangt of een ander u toekomend recht geldend wilt maken, dient u zich te wenden tot Brandwatch op het e-mailadres privacy@brandwatch.com. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Brandwatch vindt u hier.

b) Falcon.io

Wij maken gebruik van de diensten van Falcon.io ApS (H.C. Andersens Boulevard 27, 1e verdieping, 1553 Kopenhagen V, Denemarken). Het gaat hierbij om een social media-beheertool met behulp waarvan wij onze socialmediaprofielen en -activiteiten op uniforme wijze kunnen beheren. Iedere interactie van gebruikers met ons wordt automatisch en afzonderlijk geregistreerd, zodat wij snel en efficiënt op aanvragen van klanten kunnen reageren. Bovendien kunnen wij uitfilteren of ons bedrijf of onze producten op de socialmediaplatformen waarop wij aanwezig zijn door gebruikers worden genoemd en kunnen wij gericht contact met hen opnemen of hun content aanbieden. Zo krijgen wij een gedetailleerd inzicht in meningen van klanten. Verder stelt de tool ons in staat om eigen actiepagina's aan te maken, gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde reclame te tonen en resultaten te meten.

Het gebruik van Falcon.io dient voornoemde doelen. De gegevensverwerking vindt buiten en los van onze bedrijfswebsite en socialmediasite plaats, zodat wij geen uitspraak kunnen doen over de rechtmatigheid van de verwerking door Falcon.io.

Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens door Falcon.io, inzage in de opgeslagen gegevens verlangt of een ander u toekomend recht geldend wilt maken, dient u zich te wenden tot Falcon.io op het e-mailadres privacy@falcon.io. Meer informatie over de gegevensbescherming bij Falcon.io vindt u hier.

6. Tracking tools

De hierna vermelde en door ons toegepaste trackingmaatregelen worden op basis van art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG uitgevoerd. Met de toegepaste trackingmaatregelen willen wij een op de behoefte afgestemde vormgeving en een continue optimalisatie van onze website garanderen. Anderzijds passen wij trackingmaatregelen toe om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en ten behoeve van het optimaliseren van ons aanbod voor u te analyseren. Deze belangen dienen als gerechtvaardigd zoals bedoeld in voornoemde bepaling te worden beschouwd.

a) Google Analytics

Ten behoeve van de op de behoefte afgestemde vormgeving en de continue optimalisatie van onze pagina's maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna te noemen 'Google'). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen gecreëerd en cookies (zie onder punt 4) gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website zoals

 • browsertype/-versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • referrer-URL (de ervoor bezochte site),
 • hostnaam van het eindapparaat waarmee toegang wordt verkregen (IP-adres),
 • tijdstip van het serververzoek,

wordt naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. De informatie wordt benut om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere aan het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten ten behoeve van marktonderzoek en op de behoefte afgestemde vormgeving van deze website te leveren. Ook wordt deze informatie mogelijk aan derden overgedragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht verwerken. In geen geval wordt uw IP-adres met andere gegevens van Google gecombineerd. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat toewijzing niet mogelijk is (IP-masking). Google neemt de bepalingen inzake gegevensbescherming van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild-akkoord in acht en staat bij de betreffende privacyschild-programma's van het ministerie van Handel van de VS geregistreerd.

U kunt de installatie van cookies door een overeenkomstige instelling in de browsersoftware voorkomen; wij wijzen echter erop dat in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunnen worden benut.

Bovendien kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een browser-add-on te downloaden en installeren.

In plaats van de browser-add-on, in het bijzonder bij browsers op mobiele eindapparaten, kunt u de registratie door Google Analytics ook voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website voorkomt. De opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser wist, moet u de opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

Meer informatie over de gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in Google Analytics Help.

b) Google Adwords 'Conversies bijhouden'

Om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en ten behoeve van het optimaliseren van ons aanbod voor u te analyseren, maken wij verder gebruik van Google Conversies bijhouden. Daarbij wordt door Google Adwords een cookie (zie onder punt 4) op uw eindapparaat geplaatst, voor zover u via een Google-advertentie op onze website bent terechtgekomen.

Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze site is doorgestuurd.

Iedere Adwords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen zodoende niet via de websites van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van de conversiecookies verkregen informatie dient ertoe conversiestatistieken voor Adwords-klanten op te stellen die voor Conversies bijhouden hebben gekozen. De Adwords-klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een site werd doorgestuurd die van een tag voor het bijhouden van conversies is voorzien. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het bijhouden van conversies, kunt u ook de hiervoor vereiste plaatsing van een cookie afwijzen, bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische plaatsing van cookies algemeen uitschakelt. U kunt cookies voor Conversies bijhouden ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein 'www.googleadservices.com' worden geblokkeerd. Informatie over het privacybeleid van Google met betrekking tot Conversies bijhouden vindt u hier.

7.  Targeting tools

De hierna vermelde en door ons toegepaste targetingmaatregelen worden op basis van art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG uitgevoerd. Met betrekking tot de toegepaste targetingmaatregelen willen wij garanderen dat u alleen op uw werkelijke of vermeende interesses afgestemde reclame op uw eindapparaten te zien krijgt. Deze belangen dienen als gerechtvaardigd zoals bedoeld in voornoemde bepaling te worden beschouwd.

a) Google Adwords Remarketing

Wij maken gebruik van Google Remarketing-tags. Dat zijn diensten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna te noemen 'Google'). Google gebruikt cookies (zie onder punt 4) die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt vervolgens door Google met de laatste drie cijfers ingekort, waardoor een eenduidige toewijzing van het IP-adres niet meer mogelijk is. Google neemt de bepalingen inzake gegevensbescherming van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild-akkoord in acht en staat bij de betreffende privacyschild-programma's van het ministerie van Handel van de VS geregistreerd. Google zal deze informatie benutten om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor website-exploitanten op te stellen en om verdere aan het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren.

Ook zal Google deze informatie mogelijk aan derden overdragen voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Externe aanbieders, met inbegrip van Google, plaatsen advertenties op websites op het internet. Externe aanbieders, met inbegrip van Google, gebruiken opgeslagen cookies voor het plaatsen van advertenties op basis van voorgaande bezoeken van een gebruiker aan deze website. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. Tegen de verzameling en opslag van gegevens kan te allen tijde met toekomstige werking bezwaar worden gemaakt. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de pagina voor het uitschakelen van Google-reclame te openen.

Wij wijzen u echter erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de behandeling van de over u verzamelde gegevens door Google op de eerder beschreven manier en voor het eerder genoemde doel. Verdere aanwijzingen met betrekking tot de bepalingen van Google vindt u hier.

b) DoubleClick

Op onze website wordt door middel van het gebruik van cookies (zie punt 4) informatie voor de optimalisatie van reclame geregistreerd en geanalyseerd. Hiervoor maken wij gebruik van targeting-technologieën van Google Inc. (DoubleClick, DoubleClick Exchange Buyer, DoubleClick Bid Manager). Deze technologieën stellen ons in staat om u gericht met persoonlijke, aan uw interesses gerelateerde reclame aan te spreken. De gebruikte cookies registreren bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot die producten van ons waarin u interesse hebt getoond. Aan de hand van de informatie kunnen wij u ook op sites van derden aanbiedingen tonen die speciaal op uw interesses afgestemd zijn, zoals deze uit uw gebruikersgedrag tot dusver blijken. Uw gebruikersgedrag wordt uitsluitend onder een pseudoniem geregistreerd en geanalyseerd en maakt het voor ons niet mogelijk om u te identificeren. In het bijzonder wordt de informatie niet met uw persoonsgegevens gecombineerd.

De cookie wordt na 30 dagen automatisch gewist.

Instellingen voor de weergave van aan interesses gerelateerde reclame kunt u bovendien via de advertentie-instellingenmanager van Google aanpassen.

Nadere informatie en de privacybepalingen met betrekking tot reclame en Google vindt u in de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van Google.

c) Facebook Retargeting / Remarketing

Op onze pagina's zijn Remarketing-tags van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS ('Facebook') geïntegreerd. Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de Remarketing-tags een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server gemaakt. Facebook krijgt daardoor de melding dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount toewijzen. De zo verkregen informatie kunnen wij gebruiken voor advertenties via Facebook Ads. Google neemt de bepalingen inzake gegevensbescherming van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild-akkoord in acht en staat bij de betreffende privacyschild-programma's van het ministerie van Handel van de VS geregistreerd.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van pagina's geen inzicht in de content van overgedragen gegevens en het gebruik ervan door Facebook krijgen.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Facebook.

d) Facebook Custom Audiences en Lookalike Audiences

Daarnaast maken wij gebruik van Facebook Custom Audiences en Facebook Lookalike Audiences. Het gaat hierbij om marketingdiensten van Facebook. Deze stellen ons in staat om aan bepaalde bezoekersgroepen van onze website die ook Facebook gebruiken, persoonlijk afgestemde en aan interesses gerelateerde reclame op Facebook te laten tonen.

Op onze website zijn Facebook Custom Audiences-pixels en Facebook Lookalike Audiences-pixels geïntegreerd. Het gaat hierbij om een JavaScript-code via welke persoonsgegevens over het gebruik van de website worden opgeslagen. Daartoe behoren uw IP-adres, de gebruikte browser en de uitgang- en landingspagina. Deze informatie wordt naar servers van Facebook in de VS overgedragen. Daar wordt automatisch getoetst of voor u een Facebook-cookie is opgeslagen. Via de Facebook-cookie wordt automatisch vastgesteld of u tot de voor ons relevante doelgroep behoort. Als u tot de doelgroep behoort, ziet u op Facebook passende reclames van ons. Bij dit proces wordt u door de toetsing van gegevens niet persoonlijk door ons geïdentificeerd. Google neemt de bepalingen inzake gegevensbescherming van het EU-VS- en Zwitserland-VS-privacyschild-akkoord in acht en staat bij de betreffende privacyschild-programma's van het ministerie van Handel van de VS geregistreerd.

U kunt op de website van Facebook bezwaar maken tegen het gebruik van de diensten Custom Audiences en Lookalike Audiences. Nadat u zich op Facebook hebt aangemeld, gaat u in uw account naar de instellingen voor Facebook-reclameadvertenties.

Nadere informatie over de gegevensbescherming bij Facebook vindt u in de gegevensbeschermingsrichtlijn van Facebook.

8. Uw rechten

U hebt het recht om:

 • conform art. 7 lid 3 AVG uw eenmaal verleende toestemming te allen tijde tegenover ons te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berustte, voor de toekomst niet meer mogen voortzetten;
 • conform art. 15 AVG inzage in uw door ons verwerkte persoonsgegevens te verlangen. In het bijzonder kunt u inzage verlangen in de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens openbaar gemaakt werden of worden, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens voor zover deze niet bij ons werden verzameld, en het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van de profilering en evt. relevante informatie over details ervan;
 • onmiddellijk rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen;
 • de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen, voor zover niet de verwerking voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een juridische verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen noodzakelijk is;
 • de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u het wissen van de gegevens afwijst, wij de gegevens niet meer nodig hebben maar u deze voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen nodig hebt, u bezwaar tegen de verwerking hebt gemaakt;
 • conform art. 20 AVG uw persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of de overdracht aan een andere verantwoordelijke te verlangen;
 • conform art. 77 AVG bij een toezichthoudende autoriteit klacht in te dienen. Hiertoe kunt u zich doorgaans wenden tot de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek heeft of waar de maatschappelijke zetel van ons bedrijf zich bevindt.

9. Recht van bezwaar

Voor zover uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG worden verwerkt, hebt u het recht om conform art. 21 AVG tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken, voor zover hiervoor redenen bestaan die met uw specifieke situatie verband houden of het bezwaar tegen direct marketing is gericht. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar en wordt het bezwaar zonder opgave van een specifieke situatie door ons toegekend.

Indien u van uw recht van bezwaar gebruik wilt maken, volstaat een e-mail naar dataprotection@emmi.com.

10. Gegevensbeveiliging

Wij maken op onze website gebruik van het gangbare TSL-protocol (Transport Layer Security) in combinatie met het op enig moment hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Gewoonlijk gaat het hierbij om een 256-bits versleuteling. Indien uw browser geen 256-bits versleuteling ondersteunt, grijpen wij in plaats daarvan terug op de 128-bits v3-technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze internetpresentatie versleuteld wordt overgedragen, herkent u aan de gesloten weergave van het sleutel- resp. slotsymbool in de statusbalk aan de onderkant van uw browser.

Wij nemen voorts passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen de onbevoegde toegang door derden te beschermen. Onze beveiligingsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling voortdurend verbeterd.

11. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is momenteel geldig en is herzien in maart 2018.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en bijbehorende aanbiedingen of in verband met gewijzigde wettelijke voorschriften of overheidsvoorschriften kan het noodzakelijk worden deze privacyverklaring te wijzigen. De op elk moment actuele privacyverklaring kunt u te allen tijde op de website op

https://www.emmi-caffelatte.com/be-nl/privacybeleid

oproepen en afdrukken.