Voorwaarden Voor Deelname "Celebrate and win"

Wedstrijd reglement 

ALLGEMEEN

In het geval van enige tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid met betrekking tot enige andere communicatie, inclusief promotie- en reclamemateriaal, prevaleren deze Deelnamevoorwaarden. De instructies voor deelname of het claimen van prijzen worden geacht deel uit te maken van deze Deelnamevoorwaarden. Door deel te nemen gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden en bepalingen.

Deze Wedstrijd wordt georganiseerd door Emmi Benelux B.V., Zuiderhavenweg 4, 4004 JJ Tiel. (hierna "Emmi")

De beheerders van de Wedstrijd zijn de volgende partner Marketing- en IT-adviesbureaus:

Lenaxis IT Solutions GmbH, Johanna Hodel Gasse 3, 6005 Luzern

Emmi AG, Landenbergstrasse 1, 6005 Luzern

Panama, Kapelanielaan 8, BE-9140 Temse (voor de verzending van prijzen per post)

Deze wedstrijd maakt geen deel uit van een partnerschap met Facebook, Instagram of Microsoft Forms en staat volledig los van het sociale netwerk.

DEELNEMERSVOORWAARDE

De wedstrijd is toegankelijk voor alle natuurlijke personen die op de begindatum van de wedstrijd ouder zijn dan 18 jaar, en die woonachtig zijn in België of Luxemburg.

Medewerkers van de Organisator en/of Beheerders, alle andere personen die toegang hebben tot gegevens met betrekking tot de prijstrekking, hun naaste familieleden of personen die beroepsmatig verbonden zijn met de organisatie en de administratie van de Wedstrijd, zijn uitgesloten van deelname.

Om deel te nemen aan deze Wedstrijd, moeten deelnemers over een eigen internetverbinding en een e-mailadres beschikken en akkoord gaan met deze Regels, de Privacyverklaring hebben gelezen en geaccepteerd.

Deelnemers mogen per trekking in geen geval onder meerdere gebruikersnamen en/of e-mailadressen deelnemen, noch voor rekening van andere deelnemers, noch via enig ander middel dat hen in staat stelt om op frauduleuze wijze meermaals deel te nemen.

Deelnemers die gebruikmaken van scripts, software, robots of andere technieken die automatische deelneming zonder fysieke tussenkomst mogelijk maken, worden door de Emmi automatisch uitgesloten van de wedstrijd. Emmi behoudt zich het recht voor elke persoon die in het kader van deze wedstrijd fraudeert of tracht te frauderen gerechtelijk te vervolgen.

Emmi behoudt zich het recht voor elke persoon die het verloop van de actie verandert en invloed uitoefent op het beheer, de veiligheid, billijkheid, integriteit of op het goede verloop van de wedstrijd, tijdelijk of definitief, volledig of gedeeltelijk de mogelijkheid tot deelneming aan de wedstrijd te ontzeggen, hem de eventuele gewonnen prijzen niet toe te kennen en in voorkomend geval gerechtelijke vervolging in te stellen.

Emmi stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle deelnemers gelijke kansen krijgen. Te dien einde staan de deelnemers toe dat hun identiteit en hun gegevens worden gecontroleerd. Wie valse of onjuiste informatie verstrekt, wordt automatisch uitgesloten van deelneming.

VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

De wedstrijd loopt van 01/05/2024, 00.00 uur tot 31/08/2024, 23.59 uur (hierna: "Wedstrijdperiode") en de prijzen worden verdeeld over drie trekkingen.

 • Trekking 1: open voor deelname 01/05/2023 om 00.00 uur en sluit op 30/06/2024 om 23.59 uur
 • Trekking 2: open voor deelname 01/07/2023 om 00.00 uur en sluit op 31/07/2024 om 23.59 uur
 • Trekking 3: open voor deelname 01/08/2023 om 00.00 uur en sluit op 31/08/2024 om 23.59 uur

Gedurende de Wedstrijdperiode mag elke deelnemer (geïdentificeerd aan de hand van het e-mailadres) maximaal 1 keer per trekking deelnemen. Wanneer de maximale deelnemingslimiet is bereikt, kunnen deelnemers naar het oordeel van de Organisator of Beheerder worden uitgesloten van verdere deelname.

Om deel te nemen aan de wedstrijd dienen de deelnemers een QR-code te scannen of de URL www.caffelatte-win.be in hun webbrowser in te voeren. Tijdens de wedstrijdperiode bevindt zich een QR-code op de verpakking van Emmi CAFFÈ LATTE 230 ml Macchiato, Cappuccino en Balance, zolang de voorraad strekt.

Deelnemers moeten één wedstrijdvraag op de website beantwoorden en hun contactgegevens persoonlijke contactgegevens achterlaten. Elke deelnemer dient zich te identificeren met zijn volledige en juiste persoonsgegevens: naam, email-adres, telefoonnummer, adres en geboortedatum. Deelnemingen met een ongeldig of tijdelijk e-mailadres of onjuiste gegevens worden niet in aanmerking genomen.

Elke deelnemer moet de algemene voorwaarden van de wedstrijd aanvaarden door het daartoe bestemde vakje aan te vinken. De deelnemers moeten ook het vakje aanvinken om toestemming te geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens.

Buiten reguliere tarieven voor uw internetconnectie zijn er geen additionele kosten verbonden aan deelname.

Het is niet mogelijk om op een andere dan de in dit reglement beschreven manier aan deze wedstrijd deel te nemen. Deelnemingen per post worden niet in aanmerking genomen. Er wordt niet geantwoord op telefonische vragen over de voorwaarden van de wedstrijd, noch over de interpretatie van dit reglement.

Alle kosten die verband houden met deelneming aan deze wedstrijd (telefoon, computer, internetkosten enz.) zijn volledig ten laste van de deelnemers. Deelnemers kunnen in geen geval eisen dat Emmi deze kosten betaalt. Emmi behoudt zich het recht voor om nadere uitleg te vragen dan wel een of meer deelnemingen te annuleren die in strijd lijken te zijn met de in dit reglement beschreven regels. De deelnemers verlenen Emmi hun toestemming om hun identiteit en woonplaats te controleren.

WEDSTRIJDPRIJZEN

De volgende prijzen zijn per trekking te winnen (zoals beschreven in "VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD"):

Trekking 1: open voor deelname 01/05/2023 om 00.00 uur en sluit op 30/06/2024 om 23.59 uur

 • 10x2 Weekend Ticket Rock Zottegem 12-14/07/2024 met een warde van EUR 155 per ticket (2 tickets per winnaar)
 • 50x Zomer hoeden met een warde van EUR 11.78 per hoed (1 hoed per winnaar)
 • 50x Koeltassen met een warde van EUR 10.25 per koeltas (1 koeltas per winnaar)
 • 30x Luchtbedden met een warde van EUR 6.50 per luchtbed (1 luchtbed per winnaar)
 • 50x Festival tassen met een warde van EUR 2.25 per tas (1 tas per winnaar)

Trekking 2: open voor deelname 01/07/2023 om 00.00 uur en sluit op 31/07/2024 om 23.59 uur

 • 3x2 VIP tickets Dance D Vision 02-03/08/2024 met een warde van EUR 268 per ticket (2 tickets per winnaar)
 • 10x2 Combi Ticket Dance D Vision 02-03/08/2024 met een warde van EUR 108 per ticket (2 tickets per winnaar)
 • 50x Koeltassen met een warde van EUR 10.25 per koeltas (1 koeltas per winnaar)
 • 30x Luchtbedden met een warde van EUR 6.50 per luchtbed (1 luchtbed per winnaar)
 • 50x Rain Ponchos met een warde van EUR 6.10 per poncho (1 poncho per winnaar)
 • 50x Festival tassen met een warde van EUR 2.25 per tas (1 tas per winnaar)

Trekking 3: open voor deelname 01/08/2023 om 00.00 uur en sluit op 31/08/2024 om 23.59 uur

 • 40x koffiemokken met een warde van EUR 19.80 per mok (1 mok per winnaar)
 • 50x Koeltassen met een warde van EUR 10.25 per koeltas (1 koeltas per winnaar)
 • 30x Luchtbedden met een warde van EUR 6.50 per luchtbed (1 luchtbed per winnaar)
 • 50x Festival tassen met een warde van EUR 2.25 per tas (1 tas per winnaar)

Prijzen zijn niet overdraagbaar of terugbetaalbaar, en moeten worden geaccepteerd zoals toegekend. Ze mogen niet worden verkocht.

De aangeboden prijs kan door de winnaars geenszins worden betwist, noch (geheel of gedeeltelijk) worden geruild tegen zijn waarde in geld, noch worden vervangen door een andere prijs van welke waarde dan ook en om welke reden dan ook.

Er zijn geen contant geld of andere prijsalternatieven beschikbaar, geheel of gedeeltelijk, tenzij Emmi zich het recht voorbehoudt om in geval van overmacht soortgelijke alternatieven van gelijke of grotere waarde aan te bieden als vervanging. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Emmi, worden de prijzen uitsluitend rechtstreeks aan de winnaars uitgereikt.

Emmi kan zich niet in de plaats stellen van de initiële verkoper van de prijzen. Bijgevolg verbinden de winnaars zich ertoe Emmi niet aansprakelijk te stellen in verband met de prijzen, in het bijzonder wat de staat en de kwaliteit ervan betreft. Bovendien kan Emmi geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de winnaars oplopen als gevolg van het gebruik van hun prijs.

AANWIJZING VAN DE WINNAARS

Om een van in dit reglement omschreven prijzen te kunnen winnen, moeten de deelnemers de procedure zoals beschreven in "VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD" volgen.

De winnaars worden aan het einde van elke trekking geselecteerd op basis van de volgende criteria:

Het exacte antwoord op de wedstrijdvraag, of indien niet beschikbaar, een antwoord dat het exacte antwoord zo nauwkeurig mogelijk benadert.

De prijzen worden toegekend volgens de rangorde zoals beschreven in het "WEDSTRIJDSPRIJZEN", waarbij de winnaar met het beste antwoord de eerste prijs ontvangt, gevolgd door de opvolgende beste antwoorden.

Bij ex aequo wordt de winnaar bepaald op basis van het tijdstip van deelname (datum, dag, uur, minuten), zoals geregistreerd door de IT-server van Emmi. De deelnemer wiens deelnameformulier als eerste is geregistreerd, wordt dan als winnaar beschouwd.

De winnaars van de wedstrijd worden na afloop van elk trekking (zoals beschreven in "VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD") gecontacteerd via het e-mail adres dat ze hebben opgegeven of de prijzen worden rechtstreeks naar het door hen opgegeven adres gestuurd (postadres, postcode en woonplaats). Festival tickets worden normaal gesproken per e-mail verstuurd, de overige prijzen rechtstreeks per post.

Indien de contactgegevens onjuiste en/of onvolledige en/of valse informatie bevatten, waardoor Emmi geen contact kan opnemen met de betrokken winnaars, wordt de toekenning van de prijs geannuleerd. Als de prijs niet aan de winnaar kan worden overhandigd of als de prijs terug naar de afzender wordt verzonden, gaat de prijs definitief verloren.

Geen enkele betwisting over de wedstrijdvragen en de antwoorden daarop zal worden aanvaard. De resultaten zijn definitief, bindend, onherroepelijk en kunnen niet worden betwist, om welke reden dan ook. De wedstrijdvragen en de antwoorden daarop kunnen in geen geval worden betwist.

Indien het door de deelnemer meegedeelde e-mailadres onjuist blijkt te zijn en/of de winnaar niet reageert binnen de toegekende, verliest hij zijn recht op de prijs en kan hij geen aanspraak maken op enige vergoeding, in welke vorm dan ook.

Indien de omstandigheden zulks vereisen (overmacht, gebeurtenissen waarover Emmi geen controle heeft), behoudt Emmi zich het recht voor de gewonnen prijs te vervangen door een andere prijs met een equivalente waarde, zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

De prijs wordt tijdens de hele duur van de wedstrijd slechts eenmaal toegekend op naam en is niet overdraagbaar aan derden.

AANSPRAKELIJKHEID

Emmi kan geenszins aansprakelijk worden gesteld in geval van een storing in de internetverbinding en/of de ontvangstapparatuur waardoor het goede verloop van de wedstrijd wordt verhinderd.

Emmi behoudt zich het recht voor deze wedstrijd (en in het bijzonder de aangekondigde datums) om welke redenen dan ook te verkorten, te verlengen of te wijzigen zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat de deelnemer om welke reden dan ook aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Emmi behoudt zich het recht voor de mogelijkheid tot deelneming aan de wedstrijd tijdelijk op te schorten indien zij (of haar eventuele aanbieder van hostingdiensten) niet langer kan instaan voor de continuïteit van de dienstverlening die nodig is om de wedstrijd goed te laten verlopen.

Voorts behoudt Emmi zich het recht voor de wedstrijd stop te zetten of op te schorten in geval van fraude, of in alle gevallen waarin het computersysteem om welke reden dan ook prijzen toekent waarin dit reglement niet voorziet. In deze gevallen wordt het bericht waarmee de deelnemer op de hoogte wordt gesteld van een eventuele winst als van nul en gener waarde beschouwd.

Emmi wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele incidenten en/of ongevallen die kunnen plaatsvinden tijdens het genot van de toegekende prijs en/of die kunnen voortvloeien uit het gebruik ervan en, in het algemeen, voor elke ontevredenheid bij de overhandiging van de prijs.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De Organiserende Vennootschap verwerkt de gegevens van de deelnemers en winnaars van de wedstrijd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming, hierna AVG) en alle andere toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

De in het kader van deze wedstrijd verzamelde gegevens worden verwerkt met het oog op het beheer van de wedstrijd (geldigverklaring van deelneming, controles, overhandiging van de prijzen, communicatie met de winnaars enz.). De persoonsgegevens van de deelnemers worden voor geen enkel ander doel gebruikt, tenzij anders wordt aangegeven en de deelnemer daarmee instemt door het desbetreffende vakje in het deelnemingsformulier aan te vinken.

Tot slot is het de Organiserende Vennootschap toegestaan, op basis van de toestemming van de winnaars, de in het kader van de wedstrijd verzamelde gegevens van de winnaars (met inbegrip van hun afbeelding en online geplaatste foto, indien van toepassing) te verwerken teneinde ze te gebruiken in/op elk reclamemedium in verband met de wedstrijd, zonder dat dit de winnaars enige andere beloningen, rechten of voordelen oplevert dan de toekenning van de prijzen.

Houd er rekening mee dat in het kader van de gegevensverwerking voor de administratie van de actie, klantgegevens door de organisator kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven van zijn concern of aan derden, die door de organisator en de aan hem gelieerde bedrijven uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van de actie (bijvoorbeeld voor het verzenden van prijzen). Er vindt geen verdere gegevensverwerking plaats. Alle gegevens worden binnen 14 dagen gewist.

Het privacybeleid van Emmi is te vinden op:

https://www.emmi-caffelatte.com/bel/nl/privacybeleid

REGLEMENT

Elke deelneming aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement zonder enig voorbehoud. Wijzigingen/toevoegingen/schrappingen van dit reglement kunnen in voorkomend geval tijdens de wedstrijd worden bekendgemaakt in de vorm van een of meer aanhangsel(s). Het reglement kan tijdens de hele duur van de wedstrijd worden geraadpleegd op de website www.caffelatte-win.be

Er wordt vóór, tijdens of na deze wedstrijd niet per brief, e-mail of telefonisch over de wedstrijd gecommuniceerd. De ter zake genomen beslissingen zijn definitief en onherroepelijk.

Dit reglement valt onder het Belgisch recht. De partijen trachten elk geschil dat uit de interpretatie en/of toepassing van dit reglement voortvloeit in der minne te regelen. Bij gebreke van een minnelijke regeling zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.

Indien de deelnamevoorwaarden ongeldige bepalingen bevatten, heeft dit geen invloed op de rechtsgeldigheid van de overige deelnamevoorwaarden.

Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.